Algemene voorwaarden

Algemeen


1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


A. T3CH BV: T3ch bv handelend onder de naam Tooltopper, Toolsaver, Werkschoentopper, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 52962059.

B. Klant: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van T3CH BV.

C. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen T3CH BV en een Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van T3CH BV, alsmede op de tussen T3CH BV en de Klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.


1.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


1.4

Voorwaarden van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met T3CH BV overeenstemming is bereikt.


1.5

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd verklaart wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen T3CH BV en Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.


Aanbod en overeenkomst


2.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft T3CH BV het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


2.2

Een overeenkomst komt tot stand tussen T3CH BV en de Klant indien deze een aanbieding van T3CH BV on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.


2.3

In de regel zal T3CH BV levering doen plaats vinden binnen 7 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.


2.4

Alhoewel T3CH BV de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen T3CH BV en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


2.5

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Prijzen / tarieven en betaling


3.1

De door T3CH BV in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.


3.2

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


3.3

T3CH BV behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van T3CH BV van de prijsverhoging.


3.4

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van T3CH BV, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van T3CH BV zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van T3CH BV niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Klant zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door T3CH BV aan de Klant middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.


3.5

In geval van ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen gecrediteerd op een door de Klant aangegeven bankrekeningnummer.


Levering / Leveringstermijnen / Transport


4.1

Er geldt er wettelijke fatale levertermijn van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. De door T3CH BV (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van een levertijd zal T3CH BV de klant tijdig informeren, waarbij er een nieuwe levertijd kan worden overeengekomen, dan wel de overeenkomst kan worden ontbonden; hetgeen nimmer kan leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens T3CH BV, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van T3CH BV.


4.2

T3CH BV behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.


4.3

Indien de Klant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door T3CH BV niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is T3CH BV gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Klant daartoe door T3CH BV in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van T3CH BV om van de Klant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Klant veroorzaakte verhindering in de nakoming door T3CH BV voortduurt, door de Klant van T3CH BV geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl T3CH BV gerechtigd is van de Klant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Klant.


4.4

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door T3CH BV, zonder dat T3CH BV hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden


5.1

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die T3CH BV niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat T3CH BV door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2 vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van T3CH BV;

5.1.3 transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar T3CH BV toe of van T3CH BV naar de Klant wordt gehinderd of belemmerd.


5.2

T3CH BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.


5.3

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van T3CH BV opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.


5.4

Indien T3CH BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is T3CH BV gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Eigendomsvoorbehoud


6.1

De eigendom van de geleverde zaken wordt door T3CH BV uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.


Risico


7.1

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over, op het moment van aflevering op het door de Klant opgegeven adres.


Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending


8.1

Klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door T3CH BV geleverd product, dienen door de Klant terstond aan T3CH BV schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt T3CH BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Klant.


8.2

Indien Klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft T3CH BV de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


8.3

Indien Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Klant het recht het product binnen 14 (viertien) dagen dagen na aflevering aan T3CH BV te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat eventuele kosten voor het retour zenden voor rekening van Klant komen.


8.4

T3CH BV aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door T3CH BV op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin T3CH BV deze zaken aan de Klant afleverde.


Garantie


9.1

T3CH BV verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle artikelen, niet verbruiksartikelen, een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.


9.2

Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens T3CH BV zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.


9.3

Naast de fabrieksgarantie blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door T3CH BV, de leverancier, de importeur en/of de fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de Klant jegens T3CH BV, de leverancier, importeur of fabrikant kan doen gelden op grond van de wettelijke bepalingen en/of de overeenkomst. Persoonsgegevens


10.1

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die T3CH BV in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen en bestellingen overgedragen worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses

b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

c) externe leveringen

d) bezorgopdrachten


10.2

De gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van T3CH BV en zullen alleen worden gebruikt om Klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van T3CH BV, tenzij Klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


10.3

Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door T3CH BV over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van T3CH BV. Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.


Diversen


11.1

Indien Klant aan T3CH BV schriftelijk opgave doet van een adres, is T3CH BV gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant T3CH BV een nieuw adres heeft doorgegeven.


11.2

Indien door T3CH BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat T3CH BV deze Voorwaarden soepel toepast.


11.3

T3CH BV is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Klant gebruik te maken van derden.


11.4

In geval van overgedragen vordering aan Billink

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


Toepasselijke recht en geschillenregeling


12.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van T3CH BV is het Nederlands recht van toepassing.


12.2

Geschillen tussen T3CH BV en Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.
--------------------------------------

Publicatiedatum: 11-03-2016