Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij gebruik te maken van ons digitale modelformulier via de volgende link: 

online retourformulier 

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van sturen.

Binnen uiterlijk 14 dagen na toesturen van het modelformulier dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals kleding, schoenen en overige op wens gemaakte producten.
  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals verven, kitten, lijmen en overige chemische artikelen
  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals oorkappen, oorpluggen, filters, filtermaskers
  • Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Delftechniek, Sikkel 12 - 9932BD Delfzijl 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________de levering van de volgende digitale inhoud:

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________


de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

 _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________Besteld op* / Ontvangen op*:

_______________________________________

Naam/Namen consument(en): 

_______________________________________

Bestelnummer:

_______________________________________

Adres consument(en): 

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

 _______________________________________


Datum: (*)       

_______________________________________


Doorhalen wat niet van toepassing is